Klokt av Regjeringen å forankre ansvaret for villaksen i Miljøverndepartementet


 

- En klok avgjørelse av Regjeringen når de nå etter en vurdering konkluderer med at villaksen hører hjemme i Miljøverndepartementet, uttaler generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver. Vi vil gi Regjeringen ros for å vurdere grep for å styrke forvaltningen av villaksen. I den sammenheng var det naturlig at de også vurderte hvilket departement som bør ha forvaltningsansvaret.  Regjeringen landet på Miljøverndepartementet, og vi er også overbevist om at Miljødirektoratet er det rette fagmiljøet for en kunnskapsbasert forvaltning av villaksen i framtida. De har gjennom kalking og gyrobehandling vist stor evne til å gjenoppbygge laksebestander i vassdrag der Stortinget har bevilget penger. Ambisjonen om å styrke villaksforvaltningen blir derfor også et spørsmål å bevilge tilstrekkelig ressurser til Miljødirektoratets villaksarbeid i årene framover.

- Videre blir det viktig at Miljøvernministeren sammen med Fiskeriministeren ivaretar villaksen overfor oppdrettsindustrien, slik at det blir iverksatt effektive tiltak mot de ustabiliserte trusselfaktorene for villaksen: lakselus og rømt oppdrettslaks. De mange rømmingene i høst aktualiserer ytterligere behovet for å ta i bruk hjemmelen i akvakulturloven om merking av oppdrettslaksen. Det er derfor gledelig at regjeringspartiet Høyre under valgkampen signaliserte behovet for innføring av en merkings- og sporingsløsning for oppdrettslaks. Ved å fjerne fettfinnen på all oppdrettslaks og snutemerke dem ørsmå ID-kodede metallfragmenter  (CWT Coded Wire Tag), vil rømt fisk raskt kunne oppdages og spores tilbake til eier, slik at evt. pågående rømminger kan stoppes på et så tidlig tidspunkt som mulig og skadene på villaksbestandene minimeres.

- Når det gjelder problemet med lakselus er det fornuftig at Regjeringen gjennomfører tildelingen  av grønne konsesjoner, dersom de også følger opp selve intensjonen med disse. Den er  at man i hele næringen skal implementere nye teknologiske løsninger som reduserer problemene med lakselus og rømming.  Her vil uttesting av lukkede oppdrettsanlegg i sjø være et viktig skritt for å bryte den onde sirkelen mellom oppdrettslaksen som vert og lakselusa som parasitt, ved at anleggene bruker sjøvann fra dyp uten luselarver. På den måten vil også næringen kunne redusere den omfattende bruken av avlusingskjemikalier og -medikamenter, som er selve årsaken til at lakselusa i store deler av landet har blitt multiresistent mot disse midlene.

 

Kilde:

Dagens Næringsliv 11.12.13, s. 22
Kyst.no: http://www.kyst.no/?page_id=122&article_id=102736

For mer inforamsjon eller spørsmål, kontakt:

Torfinn Evensen                                           Erik Sterud

Generalsekretær                                            Fagsjef

Tlf: 45 02 16 37                                   Tlf: 99 25 98 59

torfinn@lakseelver.no                                  erik@lakseelver.no