Midtsesongevaluering 2019 - fisket i Lågen utvides

 

Handlingsalternativ 4 avtalt med Fylkesmannen innføres:

 

  • To ekstra fiskeuker både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket
  • Sportsfisket ned for Holmfoss stoppes fra og med 23. august (siste fiskedag 22. august) og opp for Holmfoss stopp fra og med 10. september (siste fiskedag 9. september)
  • Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 33. Ingen utvidelse for drivgarn.
  • Kvotebestemmelsene for flåter, mælkast og for sportfisket oppheves
  • Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kilo

 

Styret har nå gjennomført midtsesongevaluering for Numedalslågen. Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Dette gjøres rent konkret ved at vi fyller inn fangstene i prognosemodellen utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), slik vi er pålagt av Miljødirektoratet. Modellen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig fangstfordeling gjennom sesongen.

Modellen viser da en gytemåloppnåelse på godt over kravet for innføring av handlingsalternativ 4, gitt en normal fordeling av oppgang over sesongen.

Figuren under viser at siden 2001, er det kun i 2017, at det er tatt mer laks enn i år på dette tidspunktet av sesongen. 2019 tegner således til å bli et godt år for Lågen. Både mellom- og storlaksen ser ut til å være i svært god kondisjon. Smålaksen framstår imidlertid som litt mer skranten. Dette vil imidlertid ikke påvirke gytemåloppnåelsen i år noe særlig, da det meste av smålaksen er hannfisk.