<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Fiskeforskrifter for 2012 Innspill fra Numedalslågen forvaltningslag

 

Vi har lagt til grunn at forskriften skal gi omtrent det samme beskatningstrykket som i dag. Dagens beskatningstrykk er kalibrert ut fra at gytebestandsmålet skal nås i en dårlig sesong tilsvarende 2009-sesongen. Slik systemet nå er lagt opp, vil årets gode sesong først evt. få innvirkning på fiskereglene for 2013.

Styret har gjort en vurdering av i hvor stor grad beskatningen skal reguleres gjennom fisketid og hvor mye gjennom kvoter. Erfaringene med kvoter fra årets sesong, er at de skaper en del støy når oppgangen er god. Ulempen med kvoter er nemlig at de får størst relativ effekt når det er mye fisk og når vi egentlig ikke hadde trengt dem. Videre har erfaringen vært at det er lettere for folk å få forståelse for reguleringstiltakene, når enten alle typer fiske er kvotebelagt, eller ingen.

Styret ser at kvoter slår svært forskjellig ut for sportsfiske og kulturhistoriske innretninger. For sportsfisket er oppretteholdelse av kvoter ønskelig fordi vi da kan opprettholde dagens fisketid. En uheldig effekt ved bruk av kvoter i sportsfisket i gode år, er imidlertid at fiskere som når kvoten tidlig i sesongen, må stoppe fiske selv om oppgangen er god. Hvis midtsesongsevalueringen fører til at kvotene så oppheves, er det kun fiskerne i Åbyfoss og Holmfoss som vil bli rammet. Det er i hovedsak her at årskvoten nås før 12. juli. Dette var tilfelle i 2011. For å unngå denne effekten, vurderte styret å fjerne årskvoten i sportsfisket. For å kompensere for det økte beskatningstrykket det ville medføre (10 % økning), måtte imidlertid fiskesesongen ha blitt innkortet med 10 dager i etterkant. Dette ville da ramme enda flere fiskere. Av to onder ønsker styret derfor å videreføre ordningen med kvoter på 2 fisk pr dag og 7 i sesongen.

Styret har også vurdert kvote på kulturhistoriske redskaper. Hvis kvoten skal fastsettes slik at gytebestandsmålet skal nås i en dårlig sesong, må kvoten settes svært lavt. For 2009-sesongen måtte den ha vært på 180 kilo. En tilsvarende reduksjon i dårlige år blir oppnådd med en uke kortere fisketid slik det ble innført før 2011-sesongen. Det er imidlertid en svært vanskelig pedagogisk øvelse å forklare at disse 2 reguleringstiltakene gir samme effekt i forhold til å bidra til gytemåloppnåelsen. Det kom da også inn i løpet av årets sesong enkelte reaksjoner på at spesielt flåtene i utgangspunktet ikke har kvote. Styret ønsker derfor at det i forskriften innføres en kvote på 500 kilo på de installasjonene som ikke allerede har kvote i dag. Styret forutsetter at hvis midtsesongsevalueringen tilsier god oppgang, oppheves denne kvoten i løpet av sesongen. I praksis vil ingen da rekke å fylle kvoten før den evt oppheves. Statistikken viser videre at om ikke kvoten oppheves i et middels eller dårlig år, er det uansett ingen fisker som fyller kvoten. Styret er således åpne på at dette tiltaket ikke vil ha noen biologisk eller praktisk effekt for øvrig, men er kun pedagogisk motivert. Vi ønsker at fylkesmannen også vurderer om det er hensiktmessig med en slik kvote som vil være uten praktisk betydning ut over den pedagogiske effekten det ligger i at alle i utgangspunktet har kvote.

Av endringer for øvrig, ønsker vi at fisket oppstrøms Holmfoss starter 1. juni mot 10. juni i dag. Dette for å veie opp for det faktum at det er tillat flere fiskedager ned for Holmfoss enn ovenfor. Videre er dette noe fiskerorganisasjonene har ytret ønske om. Endringen vil kun endre beskatingstrykket marginalt og har såldes ingen biologisk effekt. Det blir nemlig tatt svært få fisk her i denne perioden. Gjennomsnittlig fangst opp for Holmfoss 1.-10 juni for årene 2001-2010 var 5 laks (se tabell under).

Antall laks tatt opp for Holmfoss før 10. juni

2001

4

2002

3

2003

1

2004

9

2005

6

2006

2

2007

13

Gj sn

5

 

Konklusjon

Styret ønsker å videreføre dagens regelverk, men med følgende endringer

•  Kulturhistoriske innretninger som ikke har kvote i dag, får en årskvote på 500 kg

•  Fisket opp for Holmfoss starter 10 dager før slik at fisketiden her blir 1. juni.-31. august.