<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Fisket i Lågen utvides

Styret har på bakgrunn av midtsesongsevalueringen, besluttet å iverksette handlingsalterntiv 3 som ble avtalt med Fylkesmannen i Vestfold før årets sesong:

”Mer enn 30% over gytebestandsmålet. - en ekstra fiskeuke for kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 33), kvotebestemmelsene i sportsfisket oppheves.”

Fylkesmannen i Vestfold har gitt den formelle dispensasjonen fra gjeldende forskrift ”FOR 2010-03-15 nr 686: Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold ” i henhold til vedtaket nevnt over.

Som beregningene i DNs exel-ark viser etter at vi har lagt inn fangstene pr 12. juli, vil gytebestandsmålet innfris med det fra før gjeldende reguleringsregime med 182% - 372% avhengig av om oppgangen viser seg å bli tidlig eller sein. Selv med de nå vedtatte utvidelsene, vil gytebestandsmålet nås selv om oppgangen viser seg å være unormalt tidlig. Med en gjennomsnittlig oppgangsfordeling over sesongen viser prognosene at gytebestandsmålet vil nås med 149% etter utvidelsen.

Figuren under viser fangstene pr 12 juli fra 2001 t.o.m. i år. Fangstene på begynnelsen av tiåret er basert på større fiskeinnsats og kan således ikke sammelignes direkte med årets fangster. Oppgangen i år er dermed relativt sett bedre enn det går fram av figuren.

 

 

 

 

Link: