<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Info om fangstrapporteringen

All fangst skal rapportereres minimum en gang i uken. Hvis det ikke er fanget fisk, rapporteres dette kun ved sesongslutt. Videre må av hensyn til kontroll av kvotebestemmelsene, navn på fisker registreres for all fangst.

Følgende data skal registreres for hver fisk:

  1. NAVN PÅ VALD
  2. DATO
  3. ART
  4. VEKT
  5. REDSKAP
  6. NAVN PÅ FISKER
OM FISKEN ER GJENUTSATT (R) ELLER IKKE (C)

Fangsten rapporteres av fisker til en gitt rapporteringsansvarlig for det enkelte vald. Denne vil da enten legge fangstene rett inn på laksebørsen på nett eller rapportere videre til forvaltningslaget som gjør den digitale registreringen. Fisker er lovpålagt å rapportere fangst samtidig som rettighetshaver er pålagt å samle inn og videreformidle registreringene. Det oppfordres til at rettighetshaver utestenger fiskere som unnlater å rapportere som beskrevet over.

Ved manglende rapportering, vil fylkesmannen kunne stenge valdet for fiske neste sesong. For sesongen 2011 ble 2 strekninger rapportert til Fylkesmannen for manglende rapportering,