<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 


Midtsesongevalueringen:

Kvotene oppheves

Midtsesongsevalueringen er nå gjennomført. Registrerte fangstall er lagt inn i NINAs prognoseverktøy og viser en sannsynlig gytemåloppnåelse på 145% gitt et gjennomsnittsår i forhold til oppvandringstidspunkt. I følge avtale med Fylkesmannen, utløser det handlingsalternativ 3:

  • kvotebestemmelsene i sportsfisket og for flåter og mælkast oppheves

% gytemåloppnåelse angir i hvilken grad vi ligger an til å få nok hunnfisk tilbake etter endt fiske til å kunne produsere maksimalt antall yngel i vassdraget

Det finnes ingen objektive kriterier for å vurdere om oppgangen blir spesielt tidlig eller sein. En kan imidlertid få en indikasjon ved å se på fordelingen mellom laks i de 3 størrelsesgruppene. Relativt mye smålaks, vil gi en generelt seinere oppgang enn i et storlaksår. Fangstfordelingen indikerer i hvert fall at vi ikke får et smålaksår d.v.s. sein oppgang (som f.eks. 1989).

Vi har som tidligere år brukt et gjennomsnittsår som utgangspunkt for vurderingene. Prognosene har tidligere vist seg å stemme rimelig bra med det utgangspunktet. I den grad vi har bommet, har beregningene vist noe mindre fisk enn vi faktisk fikk.

Dermed innføres handlingsalternativ 3.

 

 

Relatert: