<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Fiskeregler

De samme fiskereglene som i fjor, gjelder også i 2014.

Følgende fisketider gjelder:

Numedalslågen (fra utløpet i sjø til og med Holmsfoss)

15. mai - 20. august

Numedalslågen (oppstrøms Holmsfoss til Hvittingfoss)

1. juni- 31.august

Fisketid Hagnesvassdraget: 15.08-10.10

Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 27 til og med uke 32, fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.

For sportsfisket er satt en kvote på maks 2 laks pr døgn og 7 laks pr sesong.

Døgnkvoten gjelder for perioden kl 24-24. Årskvoten gjelder også Hagnesvassdraget. Når kvoten er full for enten døgn eller sesong, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote).

Hvis fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se www.lakseelver.no ). Merk at fisk ikke bør gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 o C.

Det er tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte en enkel-, dobbel- eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel ovenfor kroken i et snøre som har lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark og flue.

 

Midtsesongevaluering og mulig endring av fiskeregler

Forvaltningslaget er som tidligere år, pålagt å gjennomføre en midtsesongsevaluering som grunnlag for å vurdere innskrenkninger/utvidelser i fiskereglene. Følgende mulige reguleringer med bakgrunn i innrapportert fangst pr 12 juli, er vedtatt av FM:

 

Handlingsalternativ 1. 30-40 % under gytebestandsmålet:

en ekstra fredningsuke ned for Holmfoss (stopp 13. august) og for kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 31) fredning av all hunnlaks opp for Holmfoss fra 15. august.

Handlingsalternativ 2. Mer enn 40 % under gytebestandsmålet:

2 ekstra fredningsuker (stopp 6. august) ned for Holmfoss og kulturhistoriske fisker (fiske t.o.m. uke 30), fredning av all hunnlaks opp for Holmfoss fra 15. august samt en uke fredning (stopp 24. august).

Handlingsalternativ 3. Mer enn 30% over gytebestandsmålet:

kvotebestemmelsene i sportsfisket og for flåter og mælkast oppheves

Handlingsalternativ 4. Mer enn 100% over gytebestandsmålet:

en ekstra fiskeuke både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket, kvotebestemmelsene for flåter og for sportfisket oppheves. Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kilo.

Handlingsalternativ 5. Mer enn 150% over gytebestandsmålet:

2 ekstra fiskeuker både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket, kvotebestemmelsene for flåter og for sportfisket oppheves. Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 700 kilo.

Vedtatt handlingsalternativ vil bli offentliggjort på www.lagenlaks.no