Fiskeregler

Se Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Følgende fisketider gjelder (f.o.m-t.o.m.):

Numedalslågen (fra utløpet i sjø til og med Holmfoss)

15. mai - 8. august

Numedalslågen (oppstrøms Holmfoss til Hvittingfoss)

10. juni- 26.august

Fisketid Hagnesvassdraget: 15.08-10.10

Fisketiden for flåte, gip, mælkast og teine er fra og med uke 26 til og med uke 31, fra mandag kl. 18.00 til torsdag kl. 18.00.

For sportsfisket er satt en kvote på maks 2 laks pr døgn.

Døgnkvoten gjelder for perioden kl 24-24. Når kvoten er full, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote).

Hvis fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se www.lakseelver.no ). Merk at fisk ikke bør gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 o C.

Det er tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte en enkel-, dobbel- eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel ovenfor kroken i et snøre som har lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark og flue.

 

Midtsesongevaluering og mulig endring av fiskeregler

Forvaltningslaget er som tidligere år, pålagt å gjennomføre en midtsesongsevaluering som grunnlag for å vurdere innskrenkninger/utvidelser i fiskereglene. Følgende mulige reguleringer med bakgrunn i innrapportert fangst pr 12 juli, er vedtatt av FM:

Handlingsalternativ 1 : Mer enn 40 % under gytebestandsmålet:

•  Innføring av årskvote for sportsfiskere for resten av sesongen på 2 laks over 3 kilo (gjelder også Hagnesvassdraget). Når kvoten er full, skal fisket opphøre. I tillegg en uke innkorting i sportsfisket (siste fiskedag ned for Holmfoss blir 1. august og 19. august opp for Holmfoss). To uker innkorting i fisket med kulturhistoriske redskaper. Siste fiskeuke blir da uke 29.

Handlingsalternativ 2 : 30-40 % under gytebestandsmålet:

•  Innføring av årskvote for sportsfiskere for resten av sesongen på 2 laks over 3 kilo (gjelder også Hagnesvassdraget). Når kvoten er full, skal fisket opphøre. En uke innkorting i fisket med kulturhistoriske redskaper. Siste fiskeuke blir da uke 30.

Handlingsalternativ 3 : Mer enn 30% over gytebestandsmålet.

•  Bestemmelser om døgnkvote i sportsfisket og årskvoten for flåter og mælkast oppheves. En uke lenger fisketid. Siste fiskedag ned for Holmfoss 15. august og opp for Holmfoss blir siste fiskedag 2. september. Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 32.

Handlingsalternativ 4 : Mer enn 100% over gytebestandsmålet:

•  to ekstra fiskeuker både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket, kvotebestemmelsene for flåter og for sportfisket oppheves. Siste fiskedag ned for Holmfoss blir 22. august og opp for Holmfoss 9. september. Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 33. Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kilo.

Handlingsalternativ 5 : Mer enn 150% over gytebestandsmålet:

•  3 ekstra fiskeuker både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket, kvotebestemmelsene for flåter og for sportfisket oppheves. Siste fiskedag ned for Holmfoss blir 29. august og opp for Holmfoss 16. september. Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 34. Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 700 kilo.

 

Vedtatt handlingsalternativ vil bli offentliggjort her.

 

Fangstrapportering

Det er kommet nye bestemmelser som ytterligere innskjerper kravet til rapportering og med strengere sanksjoner (Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk).

All fangst skal rapporteres minimum en gang i uken . Dette for at vi skal kunne gjøre den pålagte underveisvurderingen. Hvis det ikke er fanget fisk, rapporteres dette kun ved sesongslutt. Av hensyn til kontroll av kvotebestemmelsene i sportsfisket, må navn på fisker registreres. Ved mangelfull rapportering er vi pålagt å varsle miljømyndighetene. Disse skal da som hovedregel stoppe fisket på aktuell strekning både for inneværende og neste sesong. Videre kan rettighetshaver inndra fisketillatelse til fiskere som ikke rapporterer i henhold til kravet og nekte disse ytterligere fiske i hele vassdraget (forvaltningslaget varsles og videreformidler navnet).

Følgende data skal registreres for hver fisk:

  1. NAVN PÅ VALD
  2. DATO
  3. ART
  4. VEKT
  5. REDSKAP
  6. NAVN PÅ FISKER
  7. OM FISKEN ER GJENUTSATT (R) ELLER IKKE (C)