Fisket i Lågen utvides

 

Handlingsalternativ 4 avtalt med Fylkesmannen innføres ( Mer enn 100% over gytebestandsmålet):

 

  • to ekstra fiskeuker både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket
  • Sportsfisket ned for Holmfoss stoppes fra og med 23. august (siste fiskedag 22. august) og opp for Holmfoss stopp fra og med 10. september (siste fiskedag 9. september)
  • Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 33.
  • kvotebestemmelsene for flåter, mælkast og for sportfisket oppheves
  • Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kilo

 

Styret har nå gjennomført midtsesongevaluering for Numedalslågen. Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Dette gjøres rent konkret ved at vi fyller inn fangstene i prognosemodellen utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), slik vi er pålagt av Miljødirektoratet. Modellen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig fangstfordeling gjennom sesongen. Vi må i år kompensere for økt fangsttrykk tidlig i sesongen p.g.a. nye fiskeregler i 2016. Modellen forutsetter nemlig at samme regler som tidligere år blir videreført. Fordi de kulturhistoriske innretningene starter en uke tidligere, har vi trukket fra en ukes fangst (snittet av de to første ukene) = 844 kg. All fangst i gipen er imidlertid tatt med siden denne også ville fylt kvote også med en uke mindre. Videre har vi trukket fra alle laks som i år er tatt ut over den tidligere personlig årskvoten på 7 fisk = 129 fisk på til sammen 696 kilo. Legg merke til at vi som føre var margin ikke har lagt til fisken som kunne ha blitt tatt 1.-10. juni opp for Holmfoss (10 dager senere start der i år).

Modellen viser da en gytemåloppnåelse på 160 % ut over gytebestandsmålet gitt en gjennomsnittlig fangstfordeling over sesongen. Dette utløser da egentlig så vidt handlingsalternativ 5 som avtalt med Fylkesmannen. Siden marginen er kun 10%, valgte styret likevel kun å innføre handlingsalternativ 4.

Fangsttallene ser altså riktig så bra ut. Vi er blant de beste elvene i landet så langt. Laksen er gjennomgående både stor og i fin kondisjon. Det er faktisk tatt 3 laks opp mot 20 kilo. Dette er svært sjelden at skjer i Lågen. Alt tyder på at smolten som vandret ut i 2013 og 2014 har møtt gode leveforhold i sjøen.

Vi har pr 12. juli tatt dobbelt som mye fisk som til samme tid i fjor. Da havnet total fangst på 16,6 tonn. Vi må faktisk helt tilbake til sesongen 2002 for å finne tilsvarende gode tall. Da ble totalfangsten 24,5 tonn laks. Det er ser imidlertid ut til at smålaksen er i noe dårligere kondisjon år enn i fjor. Gjennomsnittsstørrelsen i år er 1,6 kilo mot 2 kilo på samme tid i fjor. Det er likevel tatt 4 ganger så mye smålaks i år i forhold til samme tid i fjor, selv etter at vi har kompensert for økt fisketrykk. Uansett er mengden smålaks av liten betydning i denne sammenhengen, da de bidrar svært lite til gytemåloppnåelsen (90% hanner blant smålaksen). Innsiget av smålaks framover er likevel interessant å følge fordi det gir indikasjoner på hvor god neste sesong blir.