Rekordfangst så langt - fisket i Lågen utvides

 

Handlingsalternativ 4 avtalt med Fylkesmannen innføres:

 

  • To ekstra fiskeuker både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket
  • Sportsfisket ned for Holmfoss stoppes fra og med 23. august (siste fiskedag 22. august) og opp for Holmfoss stopp fra og med 10. september (siste fiskedag 9. september)
  • Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 33. Ingen utvidelse for drivgarn.
  • Kvotebestemmelsene for flåter, mælkast og for sportfisket oppheves
  • Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kilo

 

Styret har nå gjennomført midtsesongevaluering for Numedalslågen. Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Dette gjøres rent konkret ved at vi fyller inn fangstene i prognosemodellen utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), slik vi er pålagt av Miljødirektoratet. Modellen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig fangstfordeling gjennom sesongen.

Modellen viser da en gytemåloppnåelse på godt over kravet for full utvidelse selv om oppgangen skulle vise seg å bli unormalt tidlig. Selv om dette altså utløser handlingsalternativ 5, valgte styret likevel kun å innføre handlingsalternativ 4. De fleste vil med denne utvidelsen synes at sesongen blir lang nok, uansett.

Figuren under viser at siden 2001 er det aldri blitt tatt så mye laks på dette tidspunktet av sesongen.