Midtsesongevaluering 2021 - fisket i Lågen utvides

Handlingsalternativ 4 (over 130% gytemåloppnåelse) som avtalt med Statsforvalteren innføres:

  • En ekstra fiskeuke både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket
  • For sportsfisket fra munningen og til Holmfoss blir dermed siste fiskedag 15. august, og opp for Holmfoss blir siste fiskedag 31. august.
  • Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 32. Ingen utvidelse for drivgarn.
  • Kvotebestemmelsene for flåter, mælkast og for sportfisket oppheves.
  • Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kg.

Styret har gjennomført midtsesongevaluering for Numedalslågen. Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Vurderingen gjøres ved at vi legger laksebørsens fangsttall pr 12. juli inn i en prognosemodell utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), som pålagt fra Miljødirektoratet. Modellen vi bruker er utarbeidet for Numedalslågen og baserer seg på fangstfordeling gjennom sesongen de senere årene, og den beregner forventet størrelse på gytebestanden ved sesongens slutt.

Med årets fangstall viser modellen en forventet gytemåloppnåelse på 180%, vesentlig over kravet for innføring av årets handlingsalternativ 4, gitt en normal fordeling av oppgang (fangst) over sesongen. Under er vist konklusjonen i regnearket.

RESULTAT

Tidlig år

Normalt år

Seint år

Forventet gytebestand som prosent av gytebestandsmålet

           110

              180

         378


180% gytemålsoppnåelse sier oss at vi etter endt sesong vil ha nesten dobbelt så mye gytefisk tilbake i elva som det som trengs for å oppnå maksimal produksjon av lakseyngel. Hvis oppgangen viser seg å bli sein, viser beregningene at vi vil ha mellom tre og fire ganger så mye gytefisk tilbake i elva som det som trengs for å nå gytebestandsmålet.

For sesongen 2021 anser styret i forvaltningslaget oppgangen som normal. Telemetriprosjektet indikerer i tillegg en viss forsinkelse, i retning sein oppgang. Dette gjør at styret, med bakgrunn i modellen fra NINA, innfører utvidelse av fisket som forhåndsavtalt med Statsforvalteren.