Fangstrapportering

All fangst skal rapporteres minimum en gang i uken . Rapporteringen foregår til valdansvarlig som legger fangstene inn i laksebørsen.

Av hensyn til kontroll av kvotebestemmelsene i sportsfisket, må navn på fisker registreres. Vi minner om kravet til rapportering med tilhørende sanksjoner ifølge "Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk".

Det er obligatorisk å rapportere pukkelaks og regnbueørret i tillegg til laks og sjøørret.

Ved mangelfull rapportering vil vi varsle miljømyndighetene. Disse skal da som hovedregel stoppe fisket på aktuell strekning både for inneværende og neste sesong. Videre skal rettighetshaver inndra fisketillatelse til fiskere som ikke rapporterer i henhold til kravet og nekte disse ytterligere fiske i hele vassdraget (forvaltningslaget varsles og videreformidler navnet).