Midtsesongevaluering 2022 - fisket i Lågen utvides

Fram mot midtsesongevalueringen 12. juli har det blitt fanget mer laks i 2022 enn i 2021. Modellen for gytebestandsmåloppnåelse beregner en dobling av nødvendig gytebestand i 2022 om man regner det som normal oppgang. Forvaltningslagets styre vurderer det til at forutsetningene for utvidelse av fiskesesongen i henhold til forhåndsavtalt handlingsalternativ 4 regnes som oppfylt. Dette innebærer at fisket nedenfor Holmfoss avsluttes 15. august og ovenfor Holmfoss 31. august. Døgnkvotene i sportsfisket og årskvoten for flåter og mælkast oppheves, og kulturhistoriske fiskeinnretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kilo. Kulturhistoriske fisker avsluttes i uke 32.

Villaksen er rødlistet i flere norske vassdrag. Forvaltningslaget har i samråd med fagmiljøene imidlertid vurdert det til at dette i svært liten grad påvirker laksebestanden i Numedalslågen, og fangststatistikken hittil i år underbygger dette.

Fordi det ikke har kommet noen vårflom i 2022 er mange av flåtefiskene ikke aktive. Dette har redusert fangsttallene for kulturhistorisk fiske. Kulturhistoriske fiskeinnretninger har i 2022 fanget ca 1,8 tonn, mot over 3 tonn i samme periode i 2021. Fangsttallene bygger følgelig i større grad enn tidligere år på sportsfiskets fangster.

Forvaltningslagets styre har etter en helhetlig vurdering valgt å tillate utvidelse av fisket i henhold til forhåndsavtalte handlingsregler godkjent av Statsforvalteren, men vil følge situasjonen i Numedalslågen nøye utover i sesongen. Hvis en uventet negativ utvikling skulle oppstå vil styret gjøre nye vurderinger.

Det er fortsatt viktig at alle er oppmerksomme ved forekomster av sykdom. Ved fangst eller observasjoner av syk laks bes man ta kontakt med veterinærinstituttet (link). Ved eventuell gjenutsetting bes man ta hensyn til vanntemperatur og for øvrig følge gjeldende anbefalinger (link).

Under vises konklusjonen i modellen forvaltningslaget er pålagt å bruke ved midtsesongevaluering. Modellen er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL).

RESULTAT

Tidlig år

Normalt år

Seint år

Forventet gytebestand som prosent av gytebestandsmålet

           131%

              219%

         473%

Oppsummering av handlingsalternativ 4 (over 130% gytemåloppnåelse) som avtalt med Statsforvalteren:

  • En ekstra fiskeuke både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket
  • For sportsfisket fra munningen og til Holmfoss blir dermed siste fiskedag 15. august, og opp for Holmfoss blir siste fiskedag 31. august.
  • Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 32. Ingen utvidelse for drivgarn.
  • Kvotebestemmelsene for flåter, mælkast og for sportfisket oppheves.
  • Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kg.