<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 


Bidra til et løft for fangstrapporteringen i Lågen!


Nå er påliggings-id sendt ut til alle rapporteringsenhetene og rapporteringsansvarlig kan bare begynne å legge inn fangstene. Vi oppfordrer til at både fiskere og rettighetshavere gjør en innsats for å at fangstene legges ut fortløpende slik at vi får en godt fungerende laksebørs for Lågen.

Link laksebørs: http://www.laksefisk.no/fangstrapport/?ID=100

Link registrering av fangst:
http://www.laksefisk.no/fangstReg/?lang=1

Hvorfor god fangstrapportering?

Et sentralt begrep i lakseforvaltninga i dag er gytebestandsmål. Med det menes det antall hunnlaks som skal til for å produsere nok yngel til at alt tilgjengelig produksjonsareal i vassdraget utnyttes fullt ut. I tillegg ligger i begrepet at det legges inn en sikkerhetsmargin til laksens fordel. Uttak av laks skal reguleres slik at det ikke tas ut mer laks annet enn at gytebestandsmålet nås. Oppnåelse av gytebestandsmålet skal m.a.o. være utgangspunktet for fastsetting av fiskeforskriftene. Forvaltningslaget vil nå være ansvarlig både for å beregne gytebestandsmål og å påse at dette nås slik at produksjonskapasiteten i Lågen i utnyttes fullt ut.

For å kontrollere om gytebestandsmålet nås, må vi i Lågen ta utgangspunkt i fangststatistikken da vi ikke har noen egnet metode for telling av gytefisk. Fangstrapportene utgjør således det viktigste datagrunnlaget for forvaltninga av laksen i Lågen. Vi er derfor opptatt av at fangststatistikken blir så riktig som mulig.

Forvaltningslaget har fått ansvaret for å samle inn fangstrapportene

Dommen fra Jordskiftesaken i Numedalslågen fastslår at forvaltningslaget skal drive fangsrapportering. Fylkesmannen har oppfordret oss til å overta ansvaret fra og med inneværende sesong.


Rettighetshaverne og fiskernes ansvar

Utgangspunktet er at alle fiskere av anadrom laksefisk er lovpålagt å rapportere fangst og at rettighetshaverne er lovpålagt å rapportere dette videre (§44 i Laks og innlandsfiskeloven). I utgangspunktet skal den enkelte rettighetshaver rapportere for sin strekning. Der hvor det foregår samarbeid om felles utnytting (utleie, kortsalg, fellesfiske), vil imidlertid dette være den naturlige rapporteringsenheten.

Både fiskere og rettighetshavere må rapportere uansett, selv om det ikke er fanget fisk!

Fortløpende rapportering på internett

Det oppfordres til at fangster legges fortløpende ut på internett slik at vi på den måten kan få en fungerende laksebørs for Numedalslågen, slik vi finner i de fleste andre større lakseelver. Minimum bør fangstene oppdateres en gang i uka.

Når det gjelder fortløpende rapportering, er det foreløpig ikke satt noe absolutt krav til det verken fra myndighetene eller laget, men vi håper at flest mulig av rapporteringsenhetene kan få til dette. Motivasjonen for å få til en fortløpende fangstrapportering og utlegging på nettet er å øke engasjementet og forståelsen for en mest mulig åpen og korrekt fangstrapportering. Mange både fiskere og andre interesserte, finner det svært spennende å følge med på fangstene lagt ut på laksebørser.

Vi lykke til både med innsamling av fangstrapporter og fisket!