<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Resultat fra notfiske etter yngel

Mye av produksjonen av laks i Numedalslågen må foregå utenom de få strykområdene som dekkes av elfiskeundersøkelsene. Dette representerer en metodisk utfordring i forhold til å følge utviklingen i ungfiskproduksjon i vassdraget. Derfor ble det i år på samme måte som i 2005 og 2006, fisket med not på et stilleflytende parti av Lågen.

Det er til disse undersøkelsene utviklet ei not som har en åpning som er 4,5 meter bred og 1 meter høy. Bakerst er det et fangstkammer med en kalv. Maskevidden er 6 mm. På oppdrag fra NINA, ble det gjennomført fiske opp for Hvåra bru 10 august.

Tettheten av lakseyngel ved Hvarnes viste seg å være høyere i år enn i 2005 og 2006. Liten størrelse på yngelen kan tyde på at det er hard konkurranse om tilgjengelig næring.

Tettheten av sandkryper er i år lavere enn i 2006 og på samme nivå som i 2005. Sandkryper antas å konkurrere med lakseungene om næring.

Bruk av drivnot viser seg å være en egnet måte å holde oversikt over bestandsutviklingen på de dypere partiene av Lågen. På opprdag fra fylkesmannen, vil det nå framover bli foretatt tilsvarende notfiske på ytterligere tre lokaliteter i Lågen.

 

 


Fangsten fra drivnotfisket ved Hvarnes 2009