<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 


Rapporter all fangst tatt før 13. juli innen 15. juli!

I følge retningslinjene fra DN og henstilling fra Fylkesmannen, skal den lokale forvaltningen (forvaltningslaget) vurdere lakseoppgangen i nasjonale laksevassdrag midt i fiskesesongen med sikte på å sette inn ekstraordinære reguleringstiltak dersom det er fare for at gytebestandsmålet ikke nås. Prognosene basert på innrapporterte fangster pr 1.juli kan tyde på at gytebestandsmålet ikke nås i år. Midtsesongevaluering vil bli gjort på bakgrunn av fangster t.o.m. 28.

For at denne vurderingen skal bli så av så god kvalitet som mulig, er det viktig at flest mulig vald rapporterer all fangst tatt før 13. juli. Frist for denne rapporteringen er 15. juli.

I veiledningen er det sagt at det er fangster pr 10. juli som skal legges til grunn, men da fangstene for tidligere år er fordelt på hele uker, velger vi å bruke fangster t.o.m. uke 28 (12. juli).

Styret i forvaltningslaget skal møtes 20. juli og det må gjøres en omfattende regneøvelse før det. Disse gjøres altså på bakrunn av innrapporterte fangster pr 15 juli. En nærmere beskrivelse av metodikken styret skal følge, finner du her.

 

 

 

Relatert: