Georg Fr. Rieber-Mohn og forvaltning av Lågen

Georg Fr. Rieber-Mohn - tidligere høyesterettsdommer og leder av Villaksutvalget - etterlyser en normalisert forvaltning av Numedalslågen. De siste dager har han modig gått ut i riksmedier og i en artikkel i bladet Alt om Fiske nr. 9-2009. La det være sagt med en gang: Georg Fr. Rieber-Mohn er ingen tilhenger av en god og bærekraftig forvaltning av en av landets beste lakseelver, Numedalslågen. Georg Fr. Rieber-Mohn representerer selv det han sier vi må heve oss over: Snevre særinteresser. Georg Fr. Rieber-Mohn er pasjonert fluefisker og utøver sitt fiske i de øvrige deler av Lågen. Det er med beklagelse vi konstaterer at han kynisk og uetisk spiller på villaksens fremtid for å bli kvitt alle fiskemetoder han selv ikke har sansen for. Det er et sykdomstegn at enkeltpersoner utnytter sin posisjon i samfunnet til å hevde egeninteresser. I tillegg opplever vi at NRK klipper sammen en reportasje som gir et svært unyansert bilde av virkeligheten.

I Lågen er vi stolte av at vi har et mangfold av fiskemetoder som vi faktisk har greid å ta vare på. De gamle fiskemetodene har en dokumentert historie tilbake til middelalderen og er en viktig del av vår felles kulturarv. Vi finner ikke noe liknende noe annet sted i verden. Historien tas best vare på gjennom aktivt bruk. Vi er også stolte over at vi som rettighetshavere selv forvalter en svært god - sågar en av landets beste - laksestammer. Denne forvaltningen skjer i nært og godt samarbeid og inneforståelse med både Fylkesmannen i Vestfold og Direktoratet for Naturforvaltning.

Georg Fr. Rieber-Mohn påstår at forvaltningen av laksen i Lågen er elendig: Vernet for laksen i Lågen er dårligere enn i de aller fleste vassdrag. Dette motbevises med følgende faktum: Lågen har som lakseelv et av landets laveste fangsttrykk på laks, 70 % av laksen blir ikke fanget, den får vandre fritt opp og gyte i fred!

Georg Fr. Rieber-Mohn vil bli kvitt kulturhistoriske fisker. Av en total fangst på 8200 kg laks i Lågen i 2009, så var de kulturhistoriske fiskenes andel av dette ca. 29,5 % , nærmere bestemt ca. 2400 kg . Georg Fr. Rieber-Mohn vil ha forbud mot å bruke reke som agn i sportsfiske. Han vil ha dagskvoter for sportsfiske. Han sier at laksen i september har begrenset verdi som matfisk, men høy verdi som gytefisk. All fisk som går på elva har like høy gyteverdi uansett tidspunkt, da all voksen laks har til hensikt å gyte når den går på elva. Det Georg Fr. Rieber-Mohn egentlig ønsker, men som han ikke vil fortelle oss, er å bestemme hvem som skal få lov til å fiske i Lågen og hvordan de skal fiske. Alt under påskudd av å redde laksestammen i Lågen.

Det på tide å rope varsko mot Georg Fr. Rieber-Mohn. Hvis han får det som han ønsker, noe vi er overbevist om at han ikke gjør, så blir Lågen en elv forbeholdt noen ganske få mennesker. Han roper på villaksmyndighetene (Staten) fordi han mener at Lågen ikke oppfyller sin vernegrad. Numedalslågen gjør nettopp dette. Det nedlegges tusenvis av dugnadstimer i arbeidet med å gjøre laksebiologiske registreringer, kultivere, forebygge sykdommer og med annet arbeid for å ta vare på laksestammen i Lågen. Både sportsfiskere og rettighetshaverne deltar i disse aktivitetene. Sammenlignet med andre elver, så er fangsttrykket i Lågen som nevnt svært lavt. I tillegg har Lågen en bedre gytebestand enn svært mange andre elver. Å karakterisere dette som en elendig forvaltning er ikke bare de facto galt, det er også fornærmende både overfor rettighetshavere, ansvarlige myndigheter og fiskere i Lågen.

Dermed, kjære Georg Fr. Rieber-Mohn, skulle din påstand om at lakseforvaltningen i Lågen er elendig, være ettertrykkelig tilbakevist. Overskriften i artikkelen din i Alt om Fiske: "Lakseforvaltning i bakevja" er for oss en fristende karakteristikk av dine ønsker for Lågen. Lågen har i dag en modig og offensiv forvaltning som hever seg over snevre særinteresser og egeninteresser som du representerer. Numedalslågen er et nasjonalt laksevassdrag hvor vi evner å ivareta både et mangfold av fiskemetoder og en bærekraftig laksestamme. Slik vil det være også i årene fremover. Uten din hjelp.

Asle Granerud
Leder
Numedalslågen Forvaltningslag

 

 

 

 

 

Relatert: