Vedtak om innkorting av fisket i inneværende sesong

Sportsfisket ned for Holmfoss innkortes med en uke (siste fiskedag blir 13. august). Opp for Holmfoss skal all hunnlaks gjenutsettes i perioden fra og med 15. august til og med sesongslutt 31. august. I denne perioden er det her forbud mot bruk av mark, reke og kunstagn (for eksempel "Gulp") samt bruk av søkke sammen med flue/tubeflue. D.v.s. at sluk, flue og dupp, wobler, spinner og flue der fluesnøret utgjør kastevekten som er tillat.

Fisket med kulturhistoriske innretninger innkortes med en uke (fiske t.o.m. uke 32- siste fiskedag blir torsdag 12. august).

Statens naturoppsyn vil kontrollere at reglene etterfølges.

Bakgrunn

I henhold til §10 i Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold, har styret i forvaltningslaget gjennomført midtsesongselvaluering etter retningslinjer fra Direktoratet for naturforvaltning og Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse midtveis i fiskesesongen utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning. Videre er hensyntatt Status for norske laksebestander i 2010. Nr 2, 2010 med vedlegg utarbeidet av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

På forhånd er avtalt med Fylkesamannen 2 handlingsalternativer som skal tre i kraft avhengig av hva beregningene sier om grad av oppnåelse av gytebestandsmålet. Dette er redegjort for i brev av 18/4 2010 til rettighetshaverne. Beregningene av grad av gytebestandsmåloppnåelse er gjort ved hjelp av fangststatistikken pr 11/7 og regneark utarbeidet av NINA.

Beregningene

Pr 11/7 er det rapportert inn fangst av 2761,6 kilo laks. Dette er noe under snittet for perioden 2001-2010 (figur 1). Vi forutsetter at all laks er rapportert slik det skal. Estimatetene av årets totale fangst ligger da mellom 6,4 og 11,7 tonn. Hvis fordelingen av fangsten over sesongen blir som et gjennomsnittsår, ville det i år ha blitt fanget 8,4 tonn laks med en ordinær fisketid.

Beregningene viser at gytebestandsmålet ikke nås med mindre vi får en forholdsvis stor oppgang seint i sesongen. Grad av gytebestandsmåloppnåelse, gitt en normal fangstfordeling gjennom sesongen, er 92%. Dette er 2% over kravet om gjennomføring av handlingsalternativ 1 i h.t. avtalen med Fylkesmannen.

I matrisen, tabell 2 i Veileder for vurdering av gytebestandsmåloppnåelse, vurderer vi årets fangstforhold totalt sett som "middels" og fangsten som under middels. Dette resulterer i at det skal "innføres tiltak for å redusere beskatningen". Det som i vurderingen taler mot innkorting av fisket, er observasjoner av enkelte laks med sopp (muligens UDN). Jo flere fisk, jo større smittepress.

Av føre var-hensyn velger likevel styret å følge retningslinjene fra DN, NINA og Vitenskapelig råd og gjennomføre handlingsalternativ 1 som nevnt øverst.

 

 

 

 

 

 

 

Angående gjenutsetting

Gjenutsetting som obligatorisk forvaltningstiltak kan være kontroversielt. Dette må derfor gjennomføres på en dyrevernmessig forsvarlig måte . Er vanntemperaturen over 18 grader i perioden for krav om gjenutsetting av hunnfisk, skal det ikke fiskes. Dette fordi det er usikkerhet knyttet til om gjenutsatt laks greier seg like bra ved høye temperaturer.

Rettighetshaver er ansvarlig for at alle fiskere som fisker i perioden med krav om gjenutsetting av hunnfisk, har fått nødvendig informasjon om riktig gjenutsetting. Dette inkluderer minumum veiledningsbrosjyren "gjenutsetting av fisk". Brosjyre for utskrift samt mer informasjon finnes på siden til Norske lakseelver.

Huskeliste, fang & slipp

  • Sett mothugget raskt.
  • Kjør laksen bestemt.
  • Bring den raskt inn på knedypt vann, og få fisken over i veieslynga eller den knuteløse håven.
  • Laksen må ikke komme i kontakt med stein og grus.
  • Fukt hendene når laksen håndteres.
  • Hold fisken så mye som mulig i vannet.
  • Bruk avkrokingstang når kroken fjernes.
  • Haleløft skader laksens ryggrad. Hold den alltid horisontalt.
  • Vei laksen i veieslynge eller håvnett. Vekt kan også beregnes i lengde/vekt-tabeller.
  • Hold laksen motstrøms for tilførsel av friskt vann over gjellene. Slipp laksen når den holder balansen og beveger seg godt.

Mer info på sidene www.villetterlaks.no.