<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Forvaltningslaget


 

 

 

   

Etiske regler for styret i Numedalslågen forvaltningslag.

Styret vedtok 19/7 etiske regler for styret i Numedalslågen forvaltningslag.

Disse reglene vedtas ved alle styremedlemmers tilslutning (konsensus). Nytt styre skal ta disse reglene opp til behandling på første styremøte. Sittende styre eller nytt styre kan på hvilket som helst tidspunkt vedta endringer reglene. Reglene kommer i tillegg til bestemmelser i lagets vedtekter og vedtatt arbeidsplan.

•  Disse etiske reglene beskriver forventet opptreden i forhold til andre styremedlemmer på møter, men også omverden for øvrig i saker som er innenfor lagets ansvarsområde

•  En bærekraftig forvaltning av fiskeressursene i Lågen skal være det viktigste grunnlaget for styrets prioriteringer

•  Medlemmene i styret er valgt på vegne av alle rettighetshaverne i laget og skal således avveie alle medlemmers interesser så lang som mulig i sine avgjørelser

•  Styremedlemmenen skal ikke opptre på en slik måte at det er mulig å trekke i tvil at beslutningen er truffet på et saklig og objektivt grunnlag. Forhold som kan bidra til at noen oppnår egen vinning skal motarbeides.

•  Avgjørelser skal så langt som mulig tas ved konsesus og ikke flertallsavgjørelser

•  ”What says in the room stays in the room” (utover møterreferater)

•  Styremedlemmene skal i sin argumentasjon søke å være saklig, etterrettelig og ærlig samtidig som ulike meninger skal respekteres