<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Forvaltningslaget


 

 

Innkalling til årsmøte i Numedalslågen forvaltningslag

Alle andelshavere i Numedalslågen forvaltningslag innkalles til årsmøte.

Tidspunkt:  Torsdag 24. 02. 2011 kl 1900.

Sted:    Granborg forsamlingshus, Odberg  

Saker:

 1. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste samt registrere fremmøtte
 2. Velge møteleder
 3. Velge protokollfører
 4. Velge 3 personer til tellekorps
 5. Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen
 6. Behandle styrets forslag til årsmelding for laget og årsmelding for kultiveringen.

  Behandle styrets forslag til regnskap.
 7. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag
 8. Fastsette årsavgift. Styret foreslår kr 150 pr andel
 9. Velge leder med vara og de 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer som er på valg
 10. Velge en revisor med personlige varamedlem for to år
 11. Velge to personer og en personlige varamedlem til valgkomité for 3 år
 12. Velge kultiveringskomité på fem medlemmer
 13. Eventuell godtgjøring til tillitsvalgte
 14. Fastsette reviderte andeler jmf § 4.
 15. Fordeling av drivgarnstillatelser 2011. Etter dagens fiskeforskrift for Lågen gis det tilatelse til 2 drivgarnsfisketillatelser. Disse fordeles av forvaltningslaget. Vi forusetter at denne ordningen videreføres i nye forskrifter. Interesserte sender søknad til forvaltningslaget innen 20/2.
 16. Innkommet sak fra Arne Solem angående vannføringsreguleringen (se bakgrunnsdokument). Hans forslag til vedtak: "Styret i Numedalslågens forvaltningslag skal arbeide for å bedre vannføringen i Lågen, spesielt i tiden for oppvandring av gytefisk fra mai til oktober. Som et minimum må siktemålet være å gjennopprette en minstevannføring fra tiden før 2001."

  Styrets forslag til vedtak: Styret i Numedalslågens forvaltningslag skal arbeide for å øke minstevannføringen i Lågen, spesielt i perioden fra mai til oktober. (Se bakgrunnsdokument.)

 

Asle Granerud

Ingar Aasestad

leder

sekretær

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter: