<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Forvaltningslaget


 

 

 

   

Registrering av lakseyngel og sandkryper i Lågen

Resultatene antyder at lavere vannføring (og evt høyere temperatur) reduserer tilgjengelig gunstig habitat for lakseungene samtidig som det øker konkurransen fra andre arter. Vi vurderer en for laksens del, gunstigst mulig vannføring (og derigjennom også temperatur), som det mest effektive tiltaket for å redusere konkurransen fra sandkryperen.

Sandkryperen ( Gobio gobio ) har etablert seg i Numedalslågen gjennom menneskelig introduksjon. Sandkryperen kan være en konkurrent til unger av laks, men virkningene er dårlig kjent. Målsetningen med denne undersøkelsen har vært å fange og registrere sandkryper og lakseyngel i Numedalslågen for å kunne vurdere konkurranseforholdet mellom de to artene.

NINA har tidligere, på oppdrag fra Numedalslågen brugseierforening, gjennomført telling av lakseyngel v.h.a. el-fiske og not. El-fisket lot seg i 2010 ikke gjennomføre pga for høy vannstand. Vi gjennomførte imidlertid selv notfisket med støtte fra Fylkesmannen. stort bilde.JPG

Fisket ble utført på samme måte som i 2009, både med hensyn til metode, tid og sted. Det ble i august 2010 fisket på 4 forskjellige lokaliteter. Det ble som i 2009, fanget sandkryper på de 3 nederste stasjonene, alle i Hvarnes.

Antall fangede lakseunger totalt sett var lavere enn i 2009, men dette kan skyldes lavere vannføring ved gjennomføring av fisket. Dette både fordi grunt vann vanskeliggjorde fisket noe, samtidig som lakseungene kan ha trukket ut til områder med større strømhastighet. Lavere strømhastighet kan forklare at det ble fanget flere ørekyte og gullbust enn i fjor. Dette kan også forklare at andelen sandkryper i forhold til lakseunger i år var fordoblet i forhold til i fjor. Andelen sandkryper var 12% i 2010 og 6 % i 2009. Samtidig kan høyere vanntemperatur ha favorisert sandkryperen. Resultatene tyder i hvert fall på at sandkryperens veksthastighet kan ha økt i forhold til i fjor. Vi ser at både sandkryperens gjennomsnittlige lengde og skillet mellom lengden av fjorårsfisk og eldre fisk har økt.

På lokaliteten opp for Hvåra bru hvor fisket er gjennomført flest ganger, har imidlertid antall laksunger økt i perioden (figur 4).

Figur 4. Fangst av lakseunger og sandkryper ved notfisket opp for Hvåra bru (antall).

 

•  Rapporten kan du lese her.