<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Forvaltningslaget


 

 

Innkalling til årsmøte i Numedalslågen forvaltningslag

Alle andelshavere i Numedalslågen forvaltningslag innkalles til årsmøte for 2012.

Tidspunkt:  Torsdag 23. 02. 2012 kl 1900.
Sted:    Granborg forsamlingshus, Odberg  

Saker:

 1. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste samt registrere fremmøtte
 2. Velge møteleder
 3. Velge protokollfører
 4. Velge 3 personer til tellekorps
 5. Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen
 6. Behandle styrets forslag til årsmelding og regnskap
 7. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag
 8. Fastsette årsavgift. Styret foreslår kr 150 pr andel
 9. Velge 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer som er på valg (for 2 år)
 10. Velge en revisor med personlige varamedlem for to år
 11. Velge ett medlem med personlige varamedlem til valgkomité for 3 år
 12. Vedta eventuell godtgjøring til tillitsvalgte
 13. Vedta fiskeregler

  Styret forslag til vedtak: Hvis ikke kvote på 500 kilo på flåter kommer med i nasjonal fiskeforskrift, pålegger forvaltninglaget flåtene en slik kvote. Kvoten oppheves hvis midtsesongsevaluering åpner for gjennomføring av handlingsalternativ 3 som beskrevet arbeidsplan.

 14. Nytt klekkeri.

  Relevante momenter:

•  Selv etter omfattende renovering av dagens klekkeri på Grini, vil dette bygget ha begrenset levetid. Dette fordi vannet i vannåren som tidligere var vannkilden vår, trenger inn i bygget. Vannkvaliteten her er heller ikke optimal.

•  Lågens framtid har utarbeidet tegninger for nytt klekkeri ved Daleelva og beregnet byggekostnadene til kr 750 000

•  De tilbyr seg å sette opp bygget i stor grad på dugnad mot at de får en eierandel i bygget.

•  Det nye klekkeriet vil få et lagerrom som det er et stort behov for.

•  Et nytt klekkeri vil ikke kunne øke produksjonen av betydelig grad. Dette fordi vi allerede i dag utnytter de fleste potensielle utsettingslokalitetene.

•  Vi har allerede en leieavtale for tomta ved Daleelva med Skagerrak energi og som ikke vil medføre kostnader for oss.

•  Vann vil vi få fra det kommunale vannverket ved siden av.

•  Et utvalg nedsatt av DN forslår at lakseutsetting som fiskeforsterkingstiltak skal opphøre, mens utsetting i bevaringsøyemed skal få økt fokus. Målet med vår kultivering er forsåvidt bevaring gjennom at vi opprettholder kunnskap om utsetting lokalt i tilfelle laksestammen skulle trenge det i framtiden. Utsettingene bidrar med kanskje bare 5-10% av total produksjon i vassdraget. Fiskeforsterkningseffekten er således liten. Om offentlig forvaltning tolker praksisen på samme måte og at vi dermed får lov å fortsette kultiveringen, vet vi imidlertid ikke. En avklaring av dette vil kunne ta lang tid. Å vente på det, vil kanskje være lite hensiktsmessig.

•  Det er kanskje litt mindre sannsynlig at myndighetene stopper kultiveringen hvis det akkurat er bygget nytt anlegg.

•  Engasjementet fra rettighetshaverne rundt det praktiske kultiveringsarbeidet er i dag lav.

•  Vi vil kunne bidra med kr 100.000 til byggekostnadene hvorav kr 63.000 fra kontoen til det gamle elvelaget. Kr 37.000 blir dermed forvaltningslagets bidrag. Styret ønsker ikke å øke forvaltninsgavgiften, fordi avgiften allerede i dag er høyere enn inntektene for de aller fleste rettighetshaverne. Vi kan heller ikke i følge vedtektene ta opp lån.

•  Videre kan vi forplikte oss til å bidra med årlig driftstøtte i samme størrelsesorden som i dag d.v.s. ca kr 100.000.

•  Vi kan sammen med Lågens framtid være behjelpelig med å forsøke å skaffe eksterne midler til byggeprosjektet.

Styrets forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å arbeide videre med planer og bygging av nytt klekkeri. Dersom oppføring av et nytt klekkeri krever mer enn kr 100.000 fra Numedalslågen forvaltningslag, må saken tas opp til behandling på et ordinært/ekstraordinært årsmøte. Numedalslågen forvaltningslag legger til grunn at vi fortsatt vil bidra med kr 100.000 i driftsstøtte til kultivering.

Asle Granerud

Ingar Aasestad

leder

sekretær

 

 

 

 

 

 

Dokumenter: