<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 

Forvaltningslaget


 

 

Innkalling til årsmøte i Numedalslågen forvaltningslag

Herved innkalles alle andelshavere til årsmøte i Numedalslågen forvaltningslag.

Tidspunkt:  Mandag 18. 03. 2013 kl 1900.
Sted:    Granborg forsamlingshus, Odberg  

Saker:

 1. Godkjenne innkalling, fullmakter og saksliste samt registrere fremmøtte
 2. Velge møteleder
 3. Velge protokollfører
 4. Velge 3 personer til tellekorps
 5. Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen
 6. Behandle styrets forslag til årsmelding og regnskap
 7. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag
 8. Fastsette årsavgift. Styret foreslår kr 150 pr andel.
 9. Velge leder med vara og 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer (for 2 år)
 10. Velge en revisor med personlige varamedlem for to år
 11. Velge ett medlem med personlige varamedlem til valgkomité for 3 år
 12. Vedta eventuell godtgjøring til tillitsvalgte
 13. Fordele drivgarnsfisketillatelser: Søknad må være oss i hende innen 14/3.

 

 

Asle Granerud

 

Ingar Aasestad

leder

sekretær

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter: