<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Numedalslågen forvaltningslag

 


Midtsesongevalueringen 2014:

Kvotene oppheves

Midtsesongsevalueringen er nå gjennomført. Etter nøye vurdering, har styret besluttet å innføre handlingsalternativ 3:

  • kvotebestemmelsene i sportsfisket og for flåter og mælkast oppheves

Se dokument på høyre siden for grunnlagstall og beregninger. % gytemåloppnåelse angir i hvilken grad vi ligger an til å få nok hunnfisk tilbake etter endt fiske til å kunne produsere maksimalt antall yngel i vassdraget.

Fangsten så langt i år ligger noe over gjennomsnittet for årene 2001 -2014 (figur).

 

 

Relatert: