Midtsesongevaluering 2018:

Ingen endring i fiskeregler

Styret i forvaltningslaget har gjennomført den pålagte midtsesongevalueringen. Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Dette gjøres rent konkret ved at vi fyller inn fangstene i prognosemodellen utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), slik vi er pålagt av Miljødirektoratet. Modellen tar utgangspunkt i gjennomsnittlig fangstfordeling gjennom sesongen.

Modellen viser at gytebestandsmålet i år vil bli nådd med god margin selv om oppgangen skulle vise seg å bli unormalt tidlig. Selv om dette i utgangspunktet både kunne utløse forhåndsavtalte handlingsalternativ 3 og 4, valgte styret likevel ikke å innføre noen utvidelse.

Med bakgrunn i den ekstraordinært lave vannføringen og høye vanntemperaturen, har styret valgt en nøktern, avventende holdning og viderefører eksisterende fiskeregler. Disse finner du her.

Vi minner om at gjenutsetting av fisk ikke skal skje med de høye vanntemperaturene vi har nå. Dette både p.g.a. høy risiko for infeksjon i krokskader og direkte død pga oksygenmangel. Syk og død fisk øker smittepresset i vassdraget.

Vi minner av samme årsak også om kravet om desinfisering.

Sesongen startet for øvrig svært godt med gode fangster. Selv med svært ugunstige fiskeforhold de siste ukene, er årets sesong så langt den tredje beste vi har hatt siden 2001, kun slått av de to foregående årene. Det er mye, men for øyeblikket lite bitevillig fisk på elva. Det rapporteres i tillegg om mye fisk som venter i fjorden. Ved tilstrekkelig med nedbør, vil vi mest sannsynlig kunne få et godt fiske, igjen.